Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 385

Antal anslutningar: 467

Kallelse och dagordning årsstämma 2019

Kallelse till Skölvene Fiber ordinarie föreningsstämma
Den 15 april 2019 kl. 19.00 i Skölvene Bygdegård

Dagordning
§ 1 Mötets Öppnande
§ 2 Val av ordförande samt vice ordförande vid stämman
§ 3 Val av sekreterare
§ 4 Godkännande av röstlängd
§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare
§ 6 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
§ 7 Fastställande av dagordning
§ 8 Styrelsens årsredovisning, verksamhetsberättelsen.
§ 9 Revisionsberättelsen
§ 10 Beslut om fastställande av balans och resultaträkning
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen
§ 12 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
§ 13 Budget
§ 14 Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
§ 15 Val av styrelseordförande 1 år
§ 16 Val av 3 styrelseledamöter på vardera 2 år
§ 17 Val av 1 revisor samt 1 revisorssuppleant 2 år
§ 18 Val av Valberedning
§ 19 Info om viktiga händelser under arbetsåret
§ 20 Övriga ärenden
§ 21 Mötets avslutande

Välkomna Föreningen bjuder på fika
Styrelsen

Länk till utskriftsvänlig pdf-fil >>

Comments are closed.