Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 382

Antal anslutningar: 467

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till Skölvene Fibers ordinarie föreningsstämma
den 16 maj 2016 kl.19.00 i Skölvene Bygdegård


Dagordning

§1 Mötets Öppnande

§2 Val av ordförande och sekreterare samt v. ordförande

§3 Godkännande av röstlängd

§4 Val av två justerare tillika rösträknare

§5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

§6 Fastställande av dagordning

§7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

§8 Beslut om fastställande av balans och resultaträkning (v.ordf.)

§9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen (v.ordf.)

§10 Årets arbetsplan och medlemmarnas arbetsinsatser, info om läget

§11 Budget

§12 Beslut om medlemsavgiften för 2017

§13 Val av styrelseordförande

§14 Val av 3 styrelseledamöter: på valbar plats Andreas Redebratt,

       Lars Pettersson samt Jan Altergård

§15 Val av 2 Suppleanter på valbar plats Harri Grönman, Berndt Bengtsson

§16 Val av revisor på valbar plats Christina Arvidsson

§17 Val av Valberedning

§18 Godkännande av föreningens stadgar efter omarbetning

§19 Fråga om arvode till styrelsemedlemmar

§20 Övriga frågor

§21 Mötets avslutande

Föreningen bjuder på fika.

Välkomna!
Styrelsen

Kallelsen finns även att hämta som pdf-fil på länken Kallelse till årsstämma.

Comments are closed.