Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 385

Antal anslutningar: 467

Kallelse till årsmöte

Skölvene Fiber kallar till ordinarie föreningsstämma.

Vi träffas i Skölvene Bygdegård den 23 februari 2015 kl.19.00
Sedvanliga mötesförhandlingar och information. Föreningen bjuder på fika.
Dagordning.
§  1. Mötets öppnande 
§  2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 
§  3. Godkännande av röstlängd 
§  4. Val av två justerare tillika rösträknare 
§  5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 
§  6. Fastställande av dagordning 
§  7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 
§  8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning 
§  9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna (v. ordf.) 
§ 10. Årets verksamhetsplan och medlemsinsatser samt info.
§ 11. Budget 
§ 12. Beslut om medlemsavgiften 
§ 13. Val av styrelseordförande 
§ 14. Val av 3 st. styrelseledamöter 
§ 15. Val av revisor och revisorssuppleant
§ 16. Val av valberedning 3 st. varav en skall vara sammankallande
§ 17. Övriga frågor
§ 18. Mötets avslutande
Ny information: På grund av att framtida fakturering kommer ske via 
mailadresserna tvingas vår redovisningsbyrå att lägga till en nolla 
i medlemsnumren hos alla med nummer mellan ett och hundra, tex. 
förutvarande 201101 kommer i fortsättningen heta 2011001. 
Detta gäller alla som blev medlemmar under 2011, 2012 samt 2013.
Mycket välkomna
Styrelsen
Ovanstående kallelse finns att hämta som pdf-fil på 
hemsidan www.skolvenefiber.se.

Comments are closed.