Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 382

Antal anslutningar: 467

Kallelse årsstämma 2017

Kallelse till Skölvene Fiber ordinarie föreningsstämma.

den 27 mars 2017 kl. 19.00 i Skölvene Bygdegård

Dagordning

 •  1   Mötets öppnande
 •  2   Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 •  3   Godkännande av röstlängd
 •  4   Val av två justerare tillika rösträknare
 •  5   Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 •  6   Fastställande av dagordning
 •  7   Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 •  8   Beslut om fastställande av balans och resultaträkning
 •  9   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen
 • 10   Årets arbetsplan och medlemmarnas arbetsinsatser, info om läget
 • 11   Budget
 • 12   Beslut om medlemsavgiften för 2018
 • 13   Val av styrelseordförande
 • 14   Val av 4 styrelseledamöter: sekreterare efter avsägning, Barbro ström på
  valbar plats, ledamot efter avsägning, samt Roland Sjöstrand på valbar plats
 • 15   Val av 1 suppleant: på valbar plats Harri Grönman
 • 16   Val av revisor: på valbar plats Alf Emilsson samt suppleant på valbar plats
  Alf Sanfridsson
 • 17   Val av valberedning
 • 18   Godkännande av föreningens stadgar efter omarbetning
 • 19   Fråga om arvode till styrelsemedlemmar
 • 20   Information om avtal med Telia Sonera AB
 • 21   Övriga frågor
 • 22   Mötets avslutande

Välkomna!   Föreningen bjuder på fika

Styrelsen

Observera! Ytterligare utskick med information om pågående verksamhet samt aktuella stadgeändringar enl §18 kommer inom kort.

Comments are closed.