Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 382

Antal anslutningar: 467

Kallelse och dagordning årsstämma 2020

Årsstämman 2020 genomförs 29/6 2020 som poströstning
enligt information i brev som skickats ut till medlemmarna.

Nya stadgar – förslag till ändringar >>

(Kallelse till Skölvene Fiber ordinarie föreningsstämma
Den 20 april 2020 kl. 19.00 i Skölvene Bygdegård)

Dagordning
§  1 Mötets öppnande.
§  2 Val av ordförande samt vice ordförande vid stämman.
§  3 Val av sekreterare.
§  4 Godkännande av röstlängd.
§  5 Val av två justerare tillika rösträknare.
§  6 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
§  7 Fastställande av dagordning.
§  8 Styrelsens årsredovisning samt verksamhetsberättelse.
§  9 Revisionsberättelsen.
§ 10 Beslut om fastställande av balans och resultaträkning.
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.
§ 12 Fråga om höjning av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
§ 13 Budget.
§ 14 Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
§ 15 Val av styrelseordförande 1 år.
§ 16 Val av 3 styrelseledamöter på 2 år.
§ 17 Val av 1 suppleant på 2 år.
§ 18 Val av 1 revisor på 2 år.
§ 19 Val av valberedning.
§ 20 Godkännande av föreningens stadgar efter omarbetning.
§ 21 Övriga ärenden.
§ 22 Mötets avslutande.

Välkomna Föreningen bjuder på fika
Styrelsen

Länk till utskriftsvänlig pdf-fil >>

Comments are closed.