Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 385

Antal anslutningar: 467

Nytt…

Nyheter i korthet…


Kallelse och dagordning årsstämma 2020
 2020/03/18

Årsstämman 2020 genomförs 29/6 2020 som poströstning
enligt information i brev som skickats ut till medlemmarna.

Nya stadgar – förslag till ändringar >>

(Kallelse till Skölvene Fiber ordinarie föreningsstämma
Den 20 april 2020 kl. 19.00 i Skölvene Bygdegård)

Dagordning
§  1 Mötets öppnande.
§  2 Val av ordförande samt vice ordförande vid stämman.
§  3 Val av sekreterare.
§  4 Godkännande av röstlängd.
§  5 Val av två justerare tillika rösträknare.
§  6 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
§  7 Fastställande av dagordning.
§  8 Styrelsens årsredovisning samt verksamhetsberättelse.
§  9 Revisionsberättelsen.
§ 10 Beslut om fastställande av balans och resultaträkning.
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.
§ 12 Fråga om höjning av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
§ 13 Budget.
§ 14 Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
§ 15 Val av styrelseordförande 1 år.
§ 16 Val av 3 styrelseledamöter på 2 år.
§ 17 Val av 1 suppleant på 2 år.
§ 18 Val av 1 revisor på 2 år.
§ 19 Val av valberedning.
§ 20 Godkännande av föreningens stadgar efter omarbetning.
§ 21 Övriga ärenden.
§ 22 Mötets avslutande.

Välkomna Föreningen bjuder på fika
Styrelsen

Länk till utskriftsvänlig pdf-fil >>

Nyhetsbrev augusti 2018
 2018/08/10

Hej.
Dags igen för ett nyhetsbrev från fiberföreningen.

Augusti månads brev innehåller bl.a. viktig information hur och till vem du skall göra en felanmälan om något inte fungerar. Därför bifogar vi brevet i form av en pdf-fil som du enkelt kan skriva ut och arkivera för att ta fram vid eventuellt behov.

Med vänlig hälsning
Skölvene fiber

Öppna nyhetsbrevet här >>

Nyhetsbrev mars 2018
 2018/03/12

Hej Fibermedlem!

Skölvene Fiberförening är nu nästan i mål med alla uppgifter som krävs för ett formellt genomförande. I skrivande stund är lantmäteri-förrättningen genomförd och inskrivningen i fastighetsregistret beräknas ske inom närmaste månaden.
Vi beräknar att göra slutsummering av våra kostnader nu under våren för att snarast få besiktning från Länsstyrelsen och därefter utbetalning av vårt statliga bidrag.

Telia som levererar alla tjänster till oss har under tiden som inkopplingen pågått haft en del ”småstrul”, men nu hoppas vi att alla har fått detta klart.
Det har dock visat sig att några har fått fakturor från Telia på tidigare avtal efter 21 dec. 2017. Om ni drabbats av detta, kolla vad som gäller på fakturan.
Vi började vår debitering den 21 dec. och därefter skall Telia endast debitera er för samtalskostnader och ev. tilläggstjänster.
Om ni betalt en faktura som är tveksam, ring 90200 och begär ”faktureringen” för besked och ev. återbetalning.

Är något oklart ring gärna Kurt Fredriksson 0706223186.

Ölanda 10 mars 2018
Styrelsen Skölvene Fiber

Årsmötet 2015
 2015/02/23

20150223_3479

Fiberföreningens årsmöte 2015 var välbesökt med närmare 90-talet närvarande.

Föreningens ordf. Kurt Fredriksson hälsade välkommen och fick förtroendet att leda mötet assisterad av sekr. Andreas Redebratt.

Alla punkter på dagordningen var väl förberedda liksom valberedningens förslag varför mötet förlöpte snabbt och koncist.

Två nya ledamöter valdes in i föreningens styrelse, Barbro Ström och Roland Sjöstrand då Ingemar Sämgård begärt utträde och styrelsen haft en vakans sedan tidigare. Övriga ledamöter är oförändrade. 

20150223_3478

Jan Altergård informerade om aktuella läget med kabelplanering, miljöbeskrivning och bidragsansökan – d.v.s. vi måste avvakta beslut på vår ansökan om bidrag innan vi kan göra så mycket ytterligare.

Arbeten som medför kostnader och som görs innan bidragen är beviljade kommer inte att kunna räknas som bidragsgrundande. Därför kan vi bara vara så väl förberedda som möjligt när beslut kommer.

Speciellt intressant för många deltagare på mötet var kartorna över området (på bilden bakom ordf och sekr). Där kunde man i stort sett se det färdiga fibernätet och var slangarna kommer att plöjas ner vid varje fastighet (med reservation för vissa ändringar).