Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 385

Antal anslutningar: 467

Nyhetsbrev 1 – september 2014

Hej medlemmar i Skölvene Fiberförening!

Äntligen . . . här kommer vårt första NYHETSBREV från fiberföreningens egen hemsida, www.skolvenefiber.se. Nyhetsbrevet återkommer vi med efterhand som information av allmänt intresse behöver förmedlas, alltså inga förutbestämda veckobrev eller liknande.

Vad händer i vår förening?
Efter årsmötet har det skett ytterligare en förändring i styrelsen. Roger Forsberg har av personliga skäl avsagt sig styrelseuppdraget.

Medlemsantalet är nu uppe i ca 290 st fördelat på dryga 300 fastigheter. Nya medlemmar tillkommer efterhand som tiden går och var och en av oss kan fortfarande påverka grannar och bekanta som ännu inte bestämt sig för anslutning till fibernätet.

Som vi tidigare nämnt avvaktar vi besked från Jordbruksverk och Länsstyrelse angående det statliga bidraget för att få igångsättningstillstånd med grävning/plöjning av fiberslang. Senaste besked är att vi skall kunna skicka in ansökan om stödpengar nu i början av september. Till detta skall vi försöka ha så klara underlag som möjligt för att inte försena ett beslut. En stor post i ansökningshandlingarna är ett Samråd med Naturvårdsenheten för godkännande av plöjning. Detta är nu klart och ligger godkänt hos Länsstyrelsen.

Snarast efter ett godkännande om stödpengar, kommer vi att göra en upphandling av totalentreprenör för föreningens fiberprojekt. Vi kommer sannolikt att tvingas upphandla entreprenaden enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling). Detta kan förhoppningsvis vara klart före kommande årsskifte.

Under tiden jobbar vi nu med våra Markavtal. Hela vårt fiberområde är indelat i ett antal del-områden som fått var sin ”områdesansvarige”. Dessa personer skall hjälpa till med att kontakta de markägare som blir berörda av nedplöjning av fiberslang. Där har vi hösten på oss!

Vad vet vi om kostnader?
Ja, inte speciellt mycket mer än tidigare. Efter den första kalkylen som gjordes förra hösten är vi kvar vid att investeringen kan komma att ligga mellan 14.000 – 16.000 kr. Utan att dra några förhastade slutsatser finns det dock en försiktig antydan om en liten förändring från myndigheterna. Denna skulle i så fall, om den blir godkänd från EU, kunna vara till vår fördel. Vad föreningen tidigare bestämt är att ett belopp på 10.000 kr kommer att faktureras medlemmen i samband med grävstart.
Månadskostnad för tjänster på nätet, TV-Tfn-Bredband, kan vi inte svara på förrän kontakt tagits med operatör. De flesta fiberföreningar som är färdiga har en månadskostnad på ca 350 kr.

Detta är en liten uppdatering av dagsläget och test av vårt nyhetsbrev med adresslista.

Glöm inte att hålla koll på hemsidan så hörs vi snart igen!

September 2014

Med bästa hälsningar
Styrelsen för Skölvene Fiberförening

Comments are closed.