Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 385

Antal anslutningar: 467

Kallelse och dagordning årsstämma 2020

Årsstämman 2020 genomförs 29/6 2020 som poströstning enligt information i brev som skickats ut till medlemmarna. Nya stadgar – förslag till ändringar >>

(Kallelse till Skölvene Fiber ordinarie föreningsstämma Den 20 april 2020 kl. 19.00 i Skölvene Bygdegård)

Dagordning § 1 Mötets öppnande. § 2 Val av ordförande samt […]

Nyhetsbrev augusti 2018

Hej. Dags igen för ett nyhetsbrev från fiberföreningen.

Augusti månads brev innehåller bl.a. viktig information hur och till vem du skall göra en felanmälan om något inte fungerar. Därför bifogar vi brevet i form av en pdf-fil som du enkelt kan skriva ut och arkivera för att ta fram vid eventuellt behov.

Med vänlig […]

Nyhetsbrev mars 2018

Hej Fibermedlem!

Skölvene Fiberförening är nu nästan i mål med alla uppgifter som krävs för ett formellt genomförande. I skrivande stund är lantmäteri-förrättningen genomförd och inskrivningen i fastighetsregistret beräknas ske inom närmaste månaden. Vi beräknar att göra slutsummering av våra kostnader nu under våren för att snarast få besiktning från Länsstyrelsen och därefter utbetalning av […]

Årsmötet 2015

Fiberföreningens årsmöte 2015 var välbesökt med närmare 90-talet närvarande.

Föreningens ordf. Kurt Fredriksson hälsade välkommen och fick förtroendet att leda mötet assisterad av sekr. Andreas Redebratt.

Alla punkter på dagordningen var väl förberedda liksom valberedningens förslag varför mötet förlöpte snabbt och koncist.

Två nya […]