Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 374

Antal anslutningar: 459

Stadgar

Stadgar för Skölvene Fiber ekonomisk förening

§ 1 – 23 Antagna av föreningens medlemmar vid föreningsstämma 16-04-2018

§ 1 FIRMA
Föreningens namn är Skölvene Fiber Ekonomisk Förening

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl. a data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE
Föreningen har sitt säte i Herrljunga kommun.

§ 4 MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av Skölvene, Vimle, Norra Säm, Hov och Hudene med omnejd, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. Ägare till hus på arrendetomt jämställs med fastighetsägare i dessa stadgar. Ansökan om medlemskap görs till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE
Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem är skyldig att med föreningen teckna ett markupplåtelseavtal samt fastighetsanslutningsavtal när föreningen så kräver.

§ 6 INSATS
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 och högst 20.000 kr per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsen skall betalas enligt anvisning med medlemsansökan. 100 kr betalas omgående vid inträde, resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar. Insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar. Med ansluten fastighet menas fastighet som planeras att bli eller är ansluten eller förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

§ 7 MEDLEMSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 kr. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER
För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.

§ 9 UTESLUTNING
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 10 AVGÅNG
Utom i de fall som är bestämda på särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut, för att avgången skall ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid utgången av nästa räkenskapsår. Avgång får dock ej ske tidigare än 2 år efter inträde, undantag då andelen skall överlåtas till ny fastighetsägare.

Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst (1) månad före räkenskapsårets utgång.

Har medlems andel övergått på annan genom bodelning, arv eller testamente, skall den som förvärvat andelen ansöka om medlemskap inom de tidsfrister som anges i 3 kap. 2 § lagen om ekonomiska föreningar.

Den som förvärvat en medlems andel genom överlåtelse (köp, gåva, byte etc) utan att själv vara medlem i föreningen skall ansöka om medlemskap inom (6) månader efter förvärvet.

Vad som sägs ovan innebär att en medlem som säljer en ansluten fastighet även kan sälja den andel i föreningen som är knuten till fastigheten och, om säljaren inte har fler fastigheter som är anslutna, att köparen kan bli medlem i säljarens ställe. Har säljaren flera anslutna fastigheter (fler andelar) kvarstår säljaren som medlem och köparen ansluts i stället som ny medlem, men behöver inte betala insats eftersom denna redan betalats för andelen i fråga.

§ 11 STYRELSE
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter samt lägst en och högst tre suppleanter. Till medlem i styrelsen kan även väljas person som inte är medlem i föreningen, dock utan rösträtt på föreningsstämma. Majoriteten av styrelsens ledamöter skall dock alltid utgöras av föreningens medlemmar.

Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två (2) år, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsesuppleanter skall kallas och har rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 12 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av dem styrelsen utser.

§ 13 REVISORER
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas lägst en och högst två revisorer och högst en revisorssuppleant fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 15 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande.

 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

 3. Godkännande av röstlängden.

 4. Val av två justeringspersoner, dessa är tillika rösträknare.

 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

 6. Fastställande av dagordningen.

 7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.

 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

 11. Budget.

 12. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

 13. Val av styrelseordförande.

 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

 15. Val av revisorer och revisorssuppleant.

 16. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.

 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

 18. Mötets avslutande.

§ 17 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster. Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem. Ett ombud får endast företräda en medlem. Styrks med fullmakt.

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till föreningsstämma sker via e-post, SMS, information på vår hemsida eller brev. Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före föreningsstämman. Kallelse till extra föreningsstämma ska ske senast två veckor före stämman dock gäller senast fyra veckor före stämman om stämman skall behandla frågor om: Stadgar, likvidation eller fråga om föreningen skall uppgå I annan person genom likvidation. Då kallelse till föreningsstämma gått ut ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta. Andra meddelanden från styrelsen distribueras digitalt i första hand, annars via brev.

§ 19 VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och / eller fonderas för särskilt ändamål och / eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till erlagda byanätsavgifter och andra avgifter för tjänster.

§ 20 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser. För beslut om att upplösa föreningen eller likvidation gäller vad som föreskrivs i 11 kap. i lagen om ekonomisk förening.

§ 21 STADGEÄNDRING
Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§ 22 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas, förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar.

§ 23 ÖVRIGT
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar, SFS 2016:108