Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 374

Antal anslutningar: 459

Nyhetsbrev, senaste

fiberoptik-150x150
Här kan du läsa nyhetsbreven som skickats ut via mail till medlemmar och övriga intresserade som registrerat sig för att få information om vad som händer i föreningen.
Har du lämnat en fungerande adress och ändå inte fått något nyhetsbrev så titta efter i mappen ”Skräppost” så att det inte blivit bortsorterat av e-post- eller antivirusprogrammen.


 2019/06/10

Eventuella förändringar i TV-utbudet den 1 juli 2019

Skölvene fiber har fått följande information från Telia
Just nu pågår förhandlingar mellan Telia och en av deras leverantörer av tv-kanaler.

Vi vill med detta lämna tidig information om en pågående förhandling mellan Telia och en av deras leverantörer som kan komma att resultera i att några kanaler tas ur TV-utbudet den 1 juli på obestämd tid. Det gäller kanalerna TV3, TV6, TV8, TV10, NFL Networks, ESPORT TV och TV3 Sport. Det här är naturligtvis en tråkig situation och Telia beklagar att det orsakar problem för deras kunder.

Om Telia och leverantören inte kommer överens om ett nytt avtal stängs nedan kanaler ner den 1 juli 2019, men man jobbar beslutsamt för att det inte ska ske. TV 3 TV 6 TV 8 TV 10 NFL Network TV 3 Sport Esports TV Detta gäller även motsvarande HD-kanaler.

Läs mer på telia.se/tvinfo, där finns alltid den senaste informationen.
Där förklarar Telia den uppkomna situationen, vad man får istället och ger svar på vanliga frågor.

Med vänlig hälsning
Skölvene fiber

Kallelse och dagordning årsstämma 2019
 2019/03/18

Kallelse till Skölvene Fiber ordinarie föreningsstämma
Den 15 april 2019 kl. 19.00 i Skölvene Bygdegård

Dagordning
§ 1 Mötets Öppnande
§ 2 Val av ordförande samt vice ordförande vid stämman
§ 3 Val av sekreterare
§ 4 Godkännande av röstlängd
§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare
§ 6 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
§ 7 Fastställande av dagordning
§ 8 Styrelsens årsredovisning, verksamhetsberättelsen.
§ 9 Revisionsberättelsen
§ 10 Beslut om fastställande av balans och resultaträkning
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen
§ 12 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
§ 13 Budget
§ 14 Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
§ 15 Val av styrelseordförande 1 år
§ 16 Val av 3 styrelseledamöter på vardera 2 år
§ 17 Val av 1 revisor samt 1 revisorssuppleant 2 år
§ 18 Val av Valberedning
§ 19 Info om viktiga händelser under arbetsåret
§ 20 Övriga ärenden
§ 21 Mötets avslutande

Välkomna Föreningen bjuder på fika
Styrelsen

Länk till utskriftsvänlig pdf-fil >>