Har vi rätt mailadress?

Då de flesta av våra utskick sker via mail är det viktigt att vi har aktuella mailadresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, använd sidan "Ändringsanmälan"!

Antal medlemmar: 374

Antal anslutningar: 459

Kallelse och dagordning årsstämma 2019

Kallelse till Skölvene Fiber ordinarie föreningsstämma Den 15 april 2019 kl. 19.00 i Skölvene Bygdegård

Dagordning § 1 Mötets Öppnande § 2 Val av ordförande samt vice ordförande vid stämman § 3 Val av sekreterare § 4 Godkännande av röstlängd § 5 Val av två justerare tillika rösträknare § 6 Fråga […]

Nyhetsbrev augusti 2018

Hej. Dags igen för ett nyhetsbrev från fiberföreningen.

Augusti månads brev innehåller bl.a. viktig information hur och till vem du skall göra en felanmälan om något inte fungerar. Därför bifogar vi brevet i form av en pdf-fil som du enkelt kan skriva ut och arkivera för att ta fram vid eventuellt behov.

Med vänlig […]

Nyhetsbrev mars 2018

Hej Fibermedlem!

Skölvene Fiberförening är nu nästan i mål med alla uppgifter som krävs för ett formellt genomförande. I skrivande stund är lantmäteri-förrättningen genomförd och inskrivningen i fastighetsregistret beräknas ske inom närmaste månaden. Vi beräknar att göra slutsummering av våra kostnader nu under våren för att snarast få besiktning från Länsstyrelsen och därefter utbetalning av […]

Årsmötet 2015

Fiberföreningens årsmöte 2015 var välbesökt med närmare 90-talet närvarande.

Föreningens ordf. Kurt Fredriksson hälsade välkommen och fick förtroendet att leda mötet assisterad av sekr. Andreas Redebratt.

Alla punkter på dagordningen var väl förberedda liksom valberedningens förslag varför mötet förlöpte snabbt och koncist.

Två nya […]